Home About us Atmosphere Accommodation Package Gallary Visitors Contace us
PACKAGE
PRODUCT
KNOWLAGDE

 

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
สหกรณ์โคเนื้อ มก.กำแพงแสน
เพื่อนโคบาล
พีพีเฟ้นซ์
พีพีแซดเดิลรีย์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ KPS Unseen Farm Tour การท่องเที่ยวเชิงวิชาการเกษตร


โครงการฝึกอบรม

การเลี้ยงไส้เดือน สร้างรายได้ง่ายกว่าที่คิด

ดาวน์โหลดใบสมัคร


ผลิตภัณท์ของโครงการ KPS Unseen Farm Tour

 

สินค้าอื่นที่น่าสนใจ


วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 คณะทัวร์คณะทัวร์แฮมพอง ชองโบรี เทรนนิ่ง จากเกาหลี ที่ได้ติดต่อเข้ามาดูงานที่ฟาร์มพฤกษะศรี ในโครงการ KPS Unseen Farm Tour จำนวน 24 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน และวิธีการทำการตลาดของโคเนื้อในประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตาก สกต.ตาก จำกัด จัดโครงการสนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจสมาชิก ของ สกต.ตาก จำกัด จึงได้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาอบรม จำนวน 100 คน ณ.สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

รายละเอียดเพิ่มเติม....

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 นาย กนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม ได้นำกลุ่มผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกร รวม  35  คนตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ ณ.สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน  

รายละเอียดเพิ่มเติม....

วันที่ 25 มิถุนายน 2558 โครงการ KPS Unseen Farm Tour ได้นำคณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองปรือวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยหวาย โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย จำนวน 50 คน และครูผู้ควบคุม 8 ท่าน เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงไส้เดือนของฟาร์มพฤกษะศรี และในโครงการ KPS Unseen Farm Tour

รายละเอียดเพิ่มเติม....

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 บริษัท มาวินทัวร์ จำกัด นำโดยคุณสุพจน์ นิลน้ำเพชร ได้นำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนม จากประเทศฝรั่งเศส จำนวน 37 คน เข้าศึกษาดูงานในโครงการ KPS Unseen Farm Tour ได้เยี่ยมชมฟาร์มในโครงการ คือ ฟาร์มพฤกษะศรี โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน วิธีการเลี้ยง การเลี้ยงไส้เดือน ไบโอแก็ส และวิธีการจัดการต่างๆภายในฟาร์ม

รายละเอียดเพิ่มเติม....

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มีความประสงค์ขอนำนิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมอาจารย์ผู้ร่วมสอน จำนวน 7 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ตลาดกลางโคเนื้อ และฟาร์มพฤกษะศรี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ด้านการจัดการฟาร์ม และการจัดการผลผลิต ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม....

วันที่ 18 เมษายน 2558 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เปิดสอนวิชา Beef cattle Herd Healt and Reproduction Management และวิชา Reproductive Neuroendocrinology in Reminnant ให้แก่นิสิตชั้น ปีที่ 5 และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในปลายภาค ปีการศึกษา 2557 นั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม....

วันที่ 30-31 มกราคม 2558 โครงการ KPS Unseen Farm Tour ได้ทำการต้อนรับคณะผู้อบรมสัมมนาการเลี้ยงโควากิวและการแปรรูป โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 46 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม....

วันที่ 15 มกราคม 2558 โครงการ KPS Unseen Farm Tour ได้ทำการต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานโดยการนำของปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 100 ท่านแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 40 ท่าน และเกษตรกรจำนวน 60 ท่าน โดยเน้นการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อและวิธีการปฏิบัติงานในการเลี้ยงโคเนื้อ ภายในฟาร์มพฤกษะศรี

รายละเอียดเพิ่มเติม....

วันที่ 12 มกราคม 2558 โครงการ KPS Unseen Farm Tour ได้ทำการต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดพัทลุง ภาควิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่3 และ 4 พร้อมอาจารย์ 3ท่าน รวมทั้งหมด 31 ท่าน ได้เข้ามาศึกษาดูการปฏิบัติงานภายในโครงการ KPS Unseen Farm Tour

รายละเอียดเพิ่มเติม....

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2557 โครงการ KPS Unseen Farm Tour ได้ทำการต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานในโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ในเรื่องการพัฒนาเครือข่ายการผลิต และการตลาดโคเนื้อระดับเขต โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยมีจำนวนผู้เข้าสัมมนาทั้งหมด 36 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม....

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 โครงการ KPS Unseen Farm Tour ได้ทำการต้อนรับคณะศิษย์เก่าชมรมดนตรีไทย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได้นัดพบปะสังสรรคกัน ร่วมบรรเลงเพลงผ่านเครื่องดนตรีไทย นอกจากจะได้รับคงามสนุกสนานแล้ว ยังได้รับความรู้เล็กๆน้อย ติดตัวกลับไปด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม....

วันที่ 22 ตุลาคม 2557 สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนต้อนรับผู้เข้าโครงการ KPS Unseen Farm Tour คณะนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ปทุมธานี โดยการนำของ รศ.ดร. พิพัฒน์ สมการ จำนวนทั้งสิ้น 21 คน เพื่อศึกษาดูงานภายในฟาร์มพฤษะศรีและโคพันธุ์กำแพงแสน

รายละเอียดเพิ่มเติม....